مطالب آموزشی, مطالب وبلاگ

عوارض پوستی واکسن کرونا

عوارض پوستی واکسن کرونا

[vc_row][vc_column][vc_column_text]رویکردهای کلی تولید واکسن

ســه رویکــرد کلــی بــراي تولیــد واکــسن علیــه بیماريهاي ویروسی وجود دارد : خـود ویـروس کامـل، ماده ژنتیکی ویروس یا قسمتی از ویروس کـه سیـستم ایمنی را تحریک می کند. با توجه به نوپدیـدبودن ایـن بیماری، پاندمیک شدن و مرگ ومیر نسبتاً بـالاي آن در طی مدت کوتاه بروز آن تلاش هاي زیادی در دنیا بـرای ساختن واکسن علیه آن صورت گرفته اسـت . براسـاس گزارش سایت WHO تا تاریخ 12 مـه 2021 مـیلادي، 99 واکسن در فازهاي مختلف کارآزمایی بالینی و 184 واکسن در مرحلـه پـیش بـالینی در دنیـا قـرار دارنـد و 8 واکسن در کشورهاي مختلف مجوز مصرف اضطراري گرفتـه انـد

 

واکسن کرونا در بیماريهای پوستی اکثر این واکسن هـا باعـث تقویـت سیـستم ایمنـی سلولی و واکنش هاي Th1 میشوند و از ایـن رو حـداقل ازنظـر تئوریـک احتمـال تـشدید بیمـاري هـایی ماننـد  پسوریازیس، لیکن پلان، ویتیلیگو و … وجود دارد

عوارض پوستی واکسن کرونا

عوارض پوستی واکسن کرونا شایع نیـستند . ازآنجا که اولین واکسنهایی که مجوز گرفتـه و در سـطح وسیعی مـصرف شـدند واکـسن هـاي بـر پایـه mRNAساخت شرکت هاي فایزر و مـدرنا بـوده، اکثـر عـوارض جانبی گزارش شده هم مربوط به این دو واکسن اسـت .

در یک سامانه ثبت عوارض جانبی پوستی واکـسن کـه توسط AAD راه اندازي شده بود، 414 بیمار با میانگین سنی 44 سال و شامل 90 درصد زن عارضه پوسـتی را گزارش کردند که 83 %به دنبال تزریـق واکـسن مـدرنا بوده است . 21 %به دنبال تزریـق دوز اول، 63 %دوز دوم و 16 %هر دو دوز بوده است . شایعترین عارضه واکـنش تأخیري دیررس (7 رو ز پس از د وز اول و 2 روز پس از دوز دوم ) به صورت اریتم و اندوراسیون وسـیع در محـل تزریق و به دنبال آن واکنش سریع محل تزریق، کهیر و راش موربیلی فرم بوده است . تمام این واکنشها خفیـف بوده و با مصرف خوراکی مسکن و آنتـی هیـستامین یـا  کورتیکواستروئید موضعی برطرف شده است

در یک مطالعه دیگر در ایتالیـا بـر روي 3170 نفـر . که واکسن فایزر دریافت نموده بودند، 29 نفر (91/0 (%عوارض خفیف گذراگزارش کردند که در 11 نفر (38 (% پلاك اریتماتوي خـارش دار در محـل تزریـق (2 نفـر )، این عوارض جلدي و شامل راش اریتماتوي تنه (3 نفر )،اریتم و تورم ساق و پا (2 نفر )، اریتم و خارش صـورت، راش اریتماتوي منتـشر، کهیـر در محـل تزریـق، عـود 11 درماتیت آتوپیک همراه کهیر (هر کدام 1 مورد) بود

عوارض نـادر گـزارش شـده مـوردی بعـد از تزریـق . واکسن کرونا شامل موارد زیر بوده اسـت : بعـد از ، عود اریـتم مـولتی فـورم  و سینوواك  واکسن فایزر ، پیتیریازیس روزهآ بعد از واکـسن  بعد از واکسن فایزر، واسکولیت لکوسیتوکلاستیک بعد از واکـسن  فایزر و راش  ، لــیکنپــلان بعــد از واکــسن فــایزر  ماکولوپاپولر پایدار بعد از واکسن فایزر واکــنشهــاي فــوري و تــأخیري در محــل تزریــق .واکــسنهــای بــر پایــه mRNA در 7-5 درصــد افــراد گزارش شده که arm-Covid نامیده شده است .

در یک مطالعه در اسپانیا بر روي 4775 نفر که واکـسن فـایزر تزریق نمـوده بودنـد، 103 نفـر (1/2 (%دچـار واکـنش تأخیري در محل تزریـق شـدند کـه بـه صـورت تقریبـاً مساوي بعد از د وز اول و دوم واکسن اتفاق افتـاد . 88 % این افـراد زن بودنـد و در 6/13 %واکـنش بـیش از 72 ساعت ادامه یافت . بررسی هیستولوژیک این واکنش هـا ارتشاح لنفوسیتی اطراف عروق درم سـطحی و عمقـی، اتساع عروق و وجود نوتروفیـل درون رگ را نـشان داد ، اما ویروس در ضایعات یافته نشد

 

التهاب در محل تزریق فیلرهاي زیر جلدی

چند مـورد التهـاب موقـت در محـل تزریـق قبلـی فیلرهــاي زیرجلــدي چنــدین مــاه پــس از تزریــق واکسنهاي کووید ـ 19 بر پایه mRNA گـزارش شـده است که می تواند ناشی از تحریک سیستم ایمنی باشد . با توجه به نادر و موقتی بـودن ایـن واکـنش هـا انجمـن جراحی پوست آمریکا توصیه می کند که واکـسیناسون میتواند بدون هیچ نگرانی در افرادي کـه فیلـر تزریـق کرده اند انجام شود و افـرادی هـم کـه واکـسن زده انـد میتوانند بدون مشکل فیلر تزریق نمایند

 

اگر دچار التهابات پوستی ناشی از کرونا یا واکسن های کرونا شدید برای التیام بخشی پوست و تسریع در روند ترمیم پوست ، همچنین رهایی از عوارض نامطلوب خشکی شدید و خارش پوست می توانید به مرکز مراقبت پوست ما مراجعه کنید  در این مرکز متخصص ایمونولوژی و اسکین تراپیست می تواند به بهبود عارضه شما کمک کند

مشاوره و رزرو وقت 09058740145[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]